قسمت بارگذاری و آپلود فرم گزارشنامه پس از تکمیل

Text to Identify

باسلام** لطفا فرم مربوط به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مدنظرتان را در زیر انتخاب و دانلود نمایید. پس از تکمیل فرم مربوطه از طریق همین صفحه به قسمکت آپلود فایل مراجعه و فایل مربوطه را در همین صفحه بارگذاری نمایید. لطفا در تکمیل فرمها و مشخصات هنگام بارگذاری دقت نمایید.

 

1- کاربرگهای بازدید از دانشگاه پیام نور ؛

گزارشنامه نظارت بر دانشگاه پیام نور *جدید*

 

 

2- کاربرگهای بازدید از دانشگاه های دولتی ؛

  گزارشنامه نظارت بردانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی *جدید*

 

 

3- کاربرگ های بازدید از دانشگاه های فرهنگیان؛ 

گزارشنامه نظارت بر دانشگاه فرهنگیان *جدید*

 

 

4- کاربرگهای بازدید از آموزشکده های فنی و حرفه ای ؛

گزارشنامه نظارت بر دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای *جدید*

 

 

5- کاربرگ های بازدید از مراکز پژوهشی و فناوری؛ 

گزارشنامه نظارتی پارک علم و فناوری *جدید*

گزارشنامه نظارتی مراکز رشد *جدید*

گزارشنامه نظارت بر واحدهای پژوهشی دانشگاهی  *جدید*

 

 

6- کاربرگهای بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفایی:

 گزارشنامه نظارت بر دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی *جدید*

 

سایر کاربرگها؛

کاربرگ نظارت نمایندگان وزیر در هیئت امنای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی *جدید*

فرم صورت جلسه بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی *جدید*

فرم تأیید آگهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی *جدید*

 

 

 

7- کاربرگهای بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

 

 

8- کاربرگ بازدید از موسسه های آموزش عالی آزاد

فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

 

 

9- کاربرگهای بازدید از مراکز علمی-کاربردی ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج