قسمت بارگذاری و آپلود فرمهای «الف» و «ب» پس از تکمیل

Text to Identify

باسلام** لطفا فرم مربوط به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مدنظرتان را در زیر انتخاب و دانلود نمایید. پس از تکمیل فرم مربوطه از طریق همین صفحه به قسمکت آپلود فایل مراجعه و فایل مربوطه را در همین صفحه بارگذاری نمایید. لطفا در تکمیل فرمها و مشخصات هنگام بارگذاری دقت نمایید.

 

کاربرگهای بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

کاربرگهای بازدید از دانشگاه پیام نور ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

کاربرگهای بازدید از دانشگاه های دولتی ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

کاربرگهای بازدید از مراکز علمی-کاربردی ؛
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

کاربرگهای بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفایی:
   فرم الف          فرم ب             فرم ج

 

کاربرگ بازدید از موسسه های آموزش عالی آزاد
 فرم الف          فرم ب             فرم ج