تاریخچه

موضوع تشکیل و فعالیت هیأت‌های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استانی به استناد آیین نامه شماره 3081/17/23 مورخه 1387/2/25 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه قرار گرفته؛ فعالیت های نظارتی این دفتر بر عملکرد آموزشی مؤسسات آموزش عالی استان اعم از دولتی، غیردولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی-کاربردی و آموزش های عالی آزاد می باشد.

هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه بوعلی سینا نیز همانند سایر دانشگاه های مادرکشور مطابق آیین نامه ها وبخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  فعالیت خود را آغاز نموده بر حسن کلیه امور کلیه دانشگاه های موجود در استان اعم از دولتی، پیام نور، آزاد، علمی کاربردی،آموزشکده ها، موسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی  نظارت می نماید.