نمایشگر یک مطلب

 

 

آدرس دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان:
همدان- بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی- طبقه همکف 

 

 

تلفن مستقیم:  08131401061

داخلی : 1061 

EMAIL: nezaratostanibasu@gmail.com