نمایشگر یک مطلب

اهداف:

       تحقق‌ اهداف‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاهها ‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌  *   
   اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاهها  *   
   ایجاد هماهنگی‌ با واحدهای‌ تابعه‌ در دانشگاهها ‌ به‌ منظور جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ و آمار مورد نیاز  *   
    تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاه  *   
       همکاری‌ با گروههای‌ اعزامی‌ نظارت‌ وارزیابی‌ از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌  *   
  ایجاد هماهنگی‌ و ارتباط میان‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاه‌ و دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ آموزش‌ عالی‌  *    

   وظایف:

     * اجرای برنامه های اداره کل نظارت و ارزیابی و ارایه راه کارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی  مراکز و واحدهای دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری ، فرهنگی، عمرانی، و اداری مالی        
    دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 1 و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر سال تحصیلی به وزارت علوم        
     * همکاری مستمر با مؤسسات آموزش عالی استان مربوطه جهت بهبود و ارتقاء کیفیت با تأکید بر اهمیت ونقش نظارت و ارزیابی       
   *  تشکیل منظم جلسات کمیته ارزیابی عملکرد و تنظیم صورتجلسات  
*پیگیری و اجرای مصوبات دفتر نظارت و ارزیابی     
   تشویق حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروههای علمی دانشگاه * 
  *پیگیری اقدامات و تأثیر ناشی از ارزیابی های انجام گرفته  
    *تهیه برنامه نظارت وارزیابی دانشگاه و تنظیم تقویم اجرایی آن
* پیگیری سایر وظایف محوله در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه


هیأت استانی موظف است به‌منظور ایجاد وحدت رویه برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده اقدامات اجرایی و تکمیلی خود را به‌شرح ذیل برنامه‌ریزی و عملیاتی نماید:

3-1- تهیه جدول زمان‌بندی بازدیدهای ادواری سالیانه از مؤسسه‌ها و ارسال آن به دبیرخانه شورای نظارت.

3-2- برنامهریزی جهت بازدیدهای موردی حسب درخواست وزارت.

3-3- دریافت رسیدگی و پاسخ گویی به شکایات واصله علیه مؤسسه.

3-4- تشکیل منظم جلسات هیأت بهصورت ماهیانه.

تبصره  1: هیأت استانی میتواند در صورت نیاز جلسات بیشتری را برگزار نماید.

تبصره 2: جلسات هیأت استانی با حضور 3/2 اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با آرای نصف به‌علاوه یک نظر هیأت محسوب می‌شود.

3-5- تهیه گزارش نهائی بازدیدهای انجام شده و ارسال محرمانه کلیه گزارش‌ها به دبیرخانه شورای نظارت مطابق با فرم شماره 3.

3-6- برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای نظارت و مؤسسات استان جهت هماهنگی و پیشبرد برنامه‌ها.

3-7- برنامه‌ریزی و هماهنگی با مؤسسات آموزش عالی استان به‌منظور برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های ضروری جهت تعیین اهداف و تأکید بر اهمیت و نقش فرایند نظارت و ارزیابی در حوزه آموزش عالی جهت بهبود و ارتقای عملکرد مؤسسات.

3-8- تعیین و انتخاب گروه بازدیدکننده (گروه اعزامی باید حداقل متشکل از 3 نفر مورد وثوق و متخصص در حوزه مورد بازدید باشد.)

3-9- ارائه گزارش عملکرد هیأت استانی در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت.

3-10- حمایت از انجمن‌های علمی و تخصصی غیردولتی در ارزیابی بیرونی گروه‌ها و برنامه‌ها.

3-11- حمایت از مؤسسات و گروه‌ها و واحدهای آن در انجام ارزیابی درونی.

3-12-تعامل با نهادهای اعتبارسنجی در سطوح منطقه‌ای، ملی و به ‌ویژه بین‌المللی و دعوت از آنها برای ممیزی سازمان‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش عالی در ایران از طریق دبیرخانه شورای نظارت.

3-13- تعامل با مؤسسات رتبه‌بندی.

وظایف دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی:

1- ارسال فرم جمع آوری اطلاعات (فرم شماره 1) به مؤسسه و ارائه تکمیل شده آن به گروه اعزامی.

2- تهیه و تدارک مقدمات و مهیا نمودن امکانات بازدید برای گروه‌های اعزامی.

3- صدور احکام مأموریت حسب نظر هیأت، جهت اعمال نظارت و ارزیابی برمؤسسه مورد نظر (انجام هماهنگی قبلی و ارسال رونوشت احکام به مؤسسه مورد نظر ضروری است)

4- آماده‌ سازی فرم‌های لازم جهت تکمیل و دریافت اطلاعات مورد نیاز.

5- تهیه دستور کار جلسات هیأت.

6- ارسال صورتجلسات و خلاصه گزارش‌های بازدید (فرم شماره3) به دبیرخانه شورای نظارت.

7- نگهداری صورتجلسات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به جلسات هیأت و گزارش بازدیدها.

8- تهیه لیست افراد متخصص و باتجربه در اجرای نظارت و ارزیابی.
 

شرح وظایف گروه نظارت و ارزیابی؛ 

*ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی، میزان کارآیی برنامه­ها و مقررات براساس عوامل و شاخص­های تعیین شده.

اجرای مصوبات شورای دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص نظارت و ارزیابی.

جمع­آوری گزارشات و خبرهای حاکی از کاهش کیفیت، نواقص اجرائی و انعکاس آن به ریاست دانشگاه برای صدور دستور مقتضی.

اخذ اطلاعات و آمار از واحدهای مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اخذ شده و گزارش نقاط قوت، ضعف و موانع رشد و روش­های اصلاح و بهبود کیفیت به ریاست دانشگاه.

بررسی و تدوین آئین­نامه اجرای مربوط به گروه نظارت و ارزیابی.

پیشنهاد برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی براساس نقاط ضعف مشاهده شده در ارزیابی.

همکاری با گروه­های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت متبوع و سایر ارگان­ها حسب دستور ریاست دانشگاه.

تدوین شاخص­های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف و ارائه به ریاست دانشگاه برای طرح و تصویب در مراجع ذی­صلاح.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.